Miroslav Ocelík
Ševcovská 455, 763 21 Slavičín,
IČ:75934175
email: postmaster@igfollowers.cz


vydává tyto

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE

Miroslav Ocelík (dále jen „Provozovatel“) je Provozovatelem internetových stránek www.igfollowers.cz, www.igfollowers.sk a www.igfollowers.pl (dále jen „web“).

Provozovatel poskytuje navýšení atraktivity u uživatelského resp. vlastního veřejného profilu na sociálních sítích. Navýšení atraktivity spočívá v navýšení počtu sledujících (followers), lajků (likes), zhlédnutí (views) nebo odběratelů (subscribers) (dále jen „služba“).

Smlouvou o poskytování služeb se Provozovatel zavazuje zasílat notifikace zákazníkovi v případech, kdy nastane očekávaný stav nebo situace, pro kterou je spuštění notifikace nastaveno a po dobu platnosti předplatného za konkrétní službu, kterou si zákazník může libovolně zvolit.

Materiály obsažené na webových stránkách Provozovatele jsou chráněny příslušným autorským právem a zákonem o ochranných známkách.

Služby poskytované Provozovatelem mají pouze informativní charakter a je na úvaze každého zákazníka, jak poskytnuté informace využije. Provozovatel nenese odpovědnost za žádnou škodu, která zákazníkovi vznikla, ať už přímo nebo nepřímo, použitím těchto informací. Provozovatel výslovně deklaruje, že nepřijímá od zákazníka finance pro uzavření sázkové události a že za něj nesází ani nečiní žádné jiné kroky směřující k uzavření sázky.

Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z využití služeb nabízených na webu, se řídí právním řádem České republiky.

V případě, že je smluvní stranou smlouvy spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jako „VOP“) ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). O spotřebitelskou smlouvu se jedná vždy v případě, že je stranou fyzická osoba a služby objednává mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. 
V případě, že smluvní stranou není spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami ustanoveními ObčZ. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují pouze na fyzické osoby, které uzavírají smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy o poskytování služeb. Jako smlouva o poskytování služeb (dále také jen jako „smlouva“) se v těchto VOP označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto VOP, může jí tedy být například i smlouva kupní na nákup předplatného či prodloužení aktivace notifikací pro daný účet zákazníka. Smlouva včetně těchto obchodních podmínek je Provozovatelem archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná, a to ani pro zákazníka.
Adresa pro doručování: Miroslav Ocelík, Ševcovská 455, 763 21 Slavičín

Zřeknutí se odpovědnosti

Materiály na webových stránkách Provozovatele IGfollowers.cz, IGfollowers.sk a IGfollowers.pl (dále jen „webové stránky Provozovatele“) jsou poskytovány „tak, jak jsou“ definovány. Provozovatel neposkytuje žádné záruky, vyjádřené nebo předpokládané, a tímto se zříká a neguje všechny ostatní záruky, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv.
Provozovatel dále nezaručuje ani nečiní žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použité v materiálech či internetových stránkách Provozovatele.
Provozovatel v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody (včetně, bez omezení, škod za ztrátu dat nebo zisku nebo v důsledku přerušení podnikání) vyplývající z využití služeb na webových stránkách Provozovatele. Protože některé jurisdikce neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se na uživatele tato omezení vztahovat.

Materiály objevující se na webových stránkách Provozovatele mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby.
Provozovatel nezaručuje, že jakýkoli z materiálů na jeho webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální.
Provozovatel může kdykoli bez upozornění provádět změny v materiálech obsažených na svých webových stránkách.
Provozovatel se však nezavazuje materiály aktualizovat.
Provozovatel nekontroluje všechny webové stránky propojené s internetovými stránkami Provozovatele a nenese odpovědnost za obsah na žádné takové stránce. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že Provozovatel a jeho služby danou stránku či obsah jakkoli podporuje či se s obsahem ztotožňuje nebo dokonce souhlasí.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Provozovatel nabízí svým zákazníkům službu na webu, jejíž jednotlivé druhy se liší pouze dobou trvání, počtem či informacemi vyplývající ze stavu či druhu aktuální služby. Aktuální seznam služeb je vždy veden na webu resp. e-shopu Provozovatele. Cena služby je uvedena včetně veškerých daní a poplatků. Prezentace služeb je v souladu s ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku návrhem na uzavření smlouvy.

OBJEDNÁVKA SLUŽEB A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Zákazník provádí objednávku služeb prostřednictvím webu Provozovatele.

Objednávka služeb probíhá těmito způsoby:
Zákazník vybere na webu resp. e-shopu požadovanou službu (stiskem tlačítka „Koupit balíček“ či "Koupit tento balíček"), následně se zákazníkovi otevře registrační formulář, po jehož vyplnění a stisku tlačítka „Zaregistrovat“ resp. "Přihlásit" je zákazník přesměrován na druhý krok, kde potvrdí výběr zvolené služby a kde může zároveň využít případný slevový kód. Následně je přesměrován na platební bránu dodavatele, kde provede úhradu ceny služby.

Objednávka je dokončena a stává se závaznou okamžikem odeslání registračního formuláře, tj. stiskem tlačítka „Zaplatit“.

Po přesměrování na platební bránu provede zákazník úhradu ceny služby některou z nabízených možností. Podrobnosti provádění úhrady služeb prostřednictvím platební brány viz níže.

V případě, že zákazník nemůže zaplatit cenu služeb žádnou ze zde nabízených platebních možností, učiní dotaz prostřednictvím e-mailu: support@igfollowers.cz , ze kterého mu bude Provozovatelem sděleno bankovní spojení pro úhradu ceny za služby bezhotovostním bankovním převodem.

Provedením závazné objednávky služeb zákazník stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v okamžiku provedení objednávky.

Před provedením závazné objednávky je zákazník povinen zkontrolovat správnost všech uváděných údajů. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou ze strany Provozovatele považovány za správné.

Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem, kdy zákazník zaplatí cenu objednané služby. Potvrzení objednávky bude zákazníkovi zasláno na emailovou adresu, kterou uvedl při registraci.

Provozovatel nenese odpovědnost za prodlení na straně třetího subjektu, a to výslovně včetně prodlení v rámci platebních transakcí prováděných. Jedná se výslovně i o případy, kdy zákazník v důsledku prodlení ze strany neobdrží objednanou službu včas (např. nedojde ke včasné aktivaci zasílání notifikací).

Není-li uzavření smlouvy podmíněno zaplacením ceny služby (některé speciální akční nabídky, atp.), dochází k uzavření smlouvy okamžikem zadání a odeslání požadovaných platebních údajů zákazníka prostřednictvím platební brány.

Zákazník bere na vědomí, že platba může být provedena i přes platební bránu umístěnou na jiných webových stránkách, resp. u jiného obchodníka.

Objednávka ze strany zákazníka obsahující jakékoli, i nepodstatné, dodatky, odchylky od podmínek návrhu, výhrady, omezení či jiné změny je novým návrhem na uzavření smlouvy. Pokud bude objednávka novým návrhem na uzavření smlouvy, je smlouva uzavřena okamžikem přijetí nového návrhu zákazníka ze strany Provozovatele.
Zákazník přijetím těchto VOP prohlašuje, že si je vědom všech podmínek uvedených ve VOP a že s tímto vědomím přistupuje k nabízeným službám. Provozovatel si vyhrazuje právo zákazníka odmítnout, resp. odmítnout objednávku a neuzavřít se zákazníkem smlouvu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

Obchodními podmínkami je zákazník vázán od momentu uzavření smlouvy. Zákazník má možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před závazným odesláním objednávky. Na tyto skutečnosti je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn. Tyto VOP představují nedílnou součást smlouvy uzavřené prostřednictvím webu Provozovatele.

Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření smlouvy, jsou zřejmé z procesu objednávání na webu Provozovatele a zákazníkovi je tak dána možnost před vlastním provedením závazné objednávky tyto zkontrolovat a případně provést opravu.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí zákazník sám. Použití prostředků komunikace na dálku pro objednávku služeb na webu není zpoplatněno zvláštní sazbou.

ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY UZAVŘENÉ ZA POMOCI PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU

Souhlasem s těmito všeobecnými obchodními podmínkami v objednávce zákazník vyjadřuje svůj souhlas a výslovně žádá Provozovatele o započetí poskytování služeb ihned po uzavření smlouvy o poskytování služeb, tj. před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení spotřebitele od smlouvy v délce 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, avšak pouze v případě, že poskytované služby ještě nebyly splněny.

Ke splnění dochází v okamžiku, kdy zákazník obdržel přístup k zakoupeným službám, resp. došlo k zahájení služby a nárůstu počtu sledujících, lajků, zhlédnutí či odběratelů, a to bez ohledu na to, zda si zaslané informace zobrazil apod.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy o poskytování služeb a Provozovatel na základě výslovné žádosti zákazníka začal s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá zákazník právo na vrácení financí.

Zákazník bere na vědomí, že služby Provozovatele dle těchto VOP mohou být splněny (dodány) před uplynutím zákonné lhůty 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a tedy je srozuměn s tím, že v takovém případě nemá v souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb je zákazník povinen o svém odstoupení od této smlouvy informovat Provozovatele formou jednostranného právního jednání, a to buď dopisem zaslaným prostřednictvím Provozovatele poštovních služeb na adresu: Miroslav Ocelík Ševcovská 455, 763 21 Slavičín, nebo emailem na postmaster@igfollowers.cz

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zákazník v jejím průběhu odešle Provozovateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy o poskytování služeb, vrátí mu Provozovatel obdržené finanční prostředky, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo Provozovateli doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení finančních prostředků použije Provozovatel stejný platební prostředek, který byl zákazníkem zvolen pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčil jinak.
Je výhradní odpovědností zákazníků zajistit, aby jejich účty byly během používání služby Provozovatele nastaveny jako „veřejné“. Jakýkoli výpadek služby v souvislosti s tím, že klient změní svůj profil na „soukromý“, nebude mít zákazník právo na vrácení platby za poskytování služeb Provozovatelem.

SPECIÁLNÍ AKČNÍ NABÍDKY

Provozovatel si vyhrazuje právo speciální akční nabídky pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě závažných neočekávaných událostí nebo událostí ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá zákazník nárok na odškodnění či kompenzaci ze strany Provozovatele.

Provozovatel nenese odpovědnost za technické problémy třetí strany (dodavatele, atp.) v souvislosti s poskytováním služeb a pořádáním speciálních akčních nabídek (např. selhání systémů či programového vybavení), které nemají původ v úmyslném jednání Provozovatele. V takovém případě si Provozovatel vyhrazuje právo akční nabídky pozastavit, změnit či ukončit a zákazník nemá nárok na odškodnění či kompenzaci ze strany Provozovatele.

Provozovatel může svým zákazníkům nabízet speciální slevové nástroje (slevové kódy, slevové tlačítko), slevové akce a akční nabídky, v jejichž rámci mají zákazníci možnost získat vybrané služby se slevou či za zvýhodněných podmínek. Podmínky a doba trvání speciálních slevových akcí a akčních nabídek jsou zveřejněny na webu nebo jsou zákazníkovi ze strany Provozovatele předem sděleny emailem či telefonicky.

PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

Povinnosti Provozovatele vyplývají z obecně závazných předpisů, vůči spotřebiteli zejména ze ZOS a ObčZ, vůči jiným subjektům zejména z ObčZ.

Web obsahuje kompletní seznam služeb nabízených zákazníkovi včetně jejich základního popisu a ceny za službu.
Provozovatel v rámci těchto Podmínek prohlašuje, že není možné vrátit peníze za žádné běžící či aktivní objednávky. Nákupem služby z webových stránek Provozovatele souhlasíte s těmito podmínkami.

Provozovatel po uživateli požaduje zadání uživatelského jména popř. přesné URL adresy směřující na profil daného uživatele na sociálních sítích, kam chce služby Provozovatele zajistit. Uživatelské jméno neuchováváme, nedáváme ani jinak nedistribuujeme žádným třetím stranám.

Veškeré ceny služeb prezentovaných na webu jsou v korunách českých včetně zákonné DPH.

Případné slevy a akce se neslučují, není-li na webu uvedeno výslovně jinak.

Platební podmínky jsou uvedeny v těchto VOP.

Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webu Provozovatele.

Provozovateli je vyhrazeno právo změnit cenu služeb v případě jejich chybného uvedení, technické chyby, a jiné objektivní příčiny nesprávně uvedené ceny. V případě, že na straně Provozovatele došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny služeb na webu nebo v průběhu objednávání, není Provozovatel povinen poskytnout zákazníkovi služby za tuto zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že již zákazník cenu uhradil (tedy došlo k uzavření smlouvy). V takovém případě má Provozovatel právo na odstoupení od smlouvy. Pokud cena uvedená u služeb na webu nebo v průběhu objednávání již není aktuální, je zákazník na tuto skutečnost neprodleně upozorněn.

Pokud dosud nedošlo ze strany zákazníka k zaplacení ceny, není Provozovatel povinen smlouvu uzavřít.

Provozovatel nenese odpovědnost za technické problémy třetí strany (dodavatele, selhání systému či programového vybavení, přerušení elektrické energie, výpadek serveru, aktualizace sytému dodavatele, atp.) v souvislosti s poskytováním služeb, které nemají původ v úmyslném jednání Provozovatele. V takovém případě si Provozovatel vyhrazuje právo nabídku služeb pozastavit, změnit či ukončit a zákazník nemá nárok na odškodnění či kompenzaci ze strany Provozovatele.

V případě, že Provozovatel zaznamená jakoukoli podezřelou platební transakci prostřednictvím platební karty či jiného platebního prostředku, je povinen tuto skutečnost oznámit příslušným institucím a státním orgánům. Provozovatel si současně vyhrazuje právo neprovádět nebo pozastavit provádění služby nejméně do doby, než bude záležitost vyřízena a potvrzena oprávněnost platební transakce.

Informace a údaje poskytnuté zákazníkem považuje Provozovatel za pravdivé a dle nich poskytují objednanou službu.

Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv újmu, která vznikne zákazníkovi nebo třetí osobě v důsledku zákazníkem poskytnutých nepravdivých nebo zkreslených informací a údajů, dále nenese odpovědnost za žádnou škodu, která zákazníkovi vznikla, ať už přímo nebo nepřímo, použitím informací vyplývající z poskytování služeb a nenese odpovědnost za škodu nebo jinou i nemajetkovou újmu, která vznikne zákazníkovi nebo třetí osobě nerespektováním těchto VOP ze strany zákazníka.

V případě odstoupení zákazníka od smlouvy potvrdí Provozovatel bez zbytečného odkladu zákazníkovi elektronicky nebo písemně jeho přijetí a provedou bez zbytečného odkladu posouzení tohoto odstoupení od smlouvy. V případě, že bude odstoupení od smlouvy shledáno jako důvodné, pak nejdéle do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy budou navráceny zákazníkovi finanční prostředky, resp. jejich alikvotní část. V případě, že zákazník již poskytnutou službu čerpal, nemá právo na vrácení finančních prostředků. Tuto skutečnost bere zákazník na vědomí.
Provozovatel si vyhrazuje kdykoli bez upozornění a bez vzniku jakékoli odpovědnosti upravit, pozastavit nebo zrušit služby nebo její část nebo jakýkoli její obsah.

Provozovatel má právo vypovědět smlouvu, jestliže
1) zákazník není schopen finančně plnit podmínky smlouvy, nebo pokud je nesplní ve lhůtách definovaných ve smlouvě nebo v těchto VOP,
2) stane-li se plnění smlouvy nemožné,
3) Provozovatel ztratí způsobilost k provozování služeb nebo se rozhodnou ukončit provoz své činnosti,
4) v případě, že klient Provozovateli uvede nepravdivé či hrubě zkreslené informace nebo
5) v dalších případech stanovených těmito VOP. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně na adresu zákazníka nebo formou emailu na adresu elektronické pošty zákazníka. Výpovědní lhůta činí 7 dnů a počíná běžet ode dne doručení výpovědi zákazníkovi.

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Zákazník prohlašuje, že objednávka služby na webu nebyla učiněna z přinucení ve smyslu ustanovení § 587 ObčZ.

Odesláním závazné objednávky souhlasí zákazník automaticky s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavření smlouvy. Náklady, které zákazníkovi vznikají v této souvislosti, si hradí zákazník sám.

Zákazník prohlašuje, že nebudete vědomě zneužívat služby Provozovatele a jeho systém.

Zákazník prohlašuje, že nebude používat žádnou jinou webovou stránku k nákupu sledujících současně se službami Provozovatele, a nesnažil se získat sledující jakýmkoli jiným způsobem, aby později jakýmkoliv způsobem nárokoval bezplatné doplnění počtu sledujících na náklady Provozovatele. Pokud současně uživatel využije jakoukoli jinou službu, vaše objednávka nebude způsobilá pro nabídku bezplatného doplnění. Provozovatel zaznamenává každý počáteční stav počtu sledujících na profilech sociálních sítí před zahájením služby. Provozovatel nabízí případné doplnění počtu pouze tak, aby odpovídalo počátečnímu stavu + objednanému počtu sledujících.
Zákazník je povinen při výběru služby zvážit druh služby a její účel.

Zákazník má právo si veškeré informace ověřit u Provozovatele dotazem učiněným telefonicky či emailem na postmaster@igfollowers.cz

Zákazník je povinen uhradit Provozovateli cenu služeb, která je sjednána při uzavření smlouvy.

Platební podmínky, tj. způsoby platby, jsou obsahem komunikace mezi Provozovatelem a zákazníkem v rámci procesu objednávky služby, přičemž zákazníkovi je dána dostatečná možnost pro volbu platebního prostředku.

Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby poskytované Provozovatelem objednává na vlastní riziko a výhradně pro svou vlastní potřebu.

Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby smějí být použity výlučně k soukromým účelům a zákazník není oprávněn s těmito nikde veřejně nakládat, prezentovat je nebo je použít, jinak odpovídá za škodu i jakoukoliv i nemajetkovou újmu, která tím Provozovateli vznikne.

Zákazník není oprávněn poskytovat zaslané služby Provozovatele třetím osobám. V případě porušení této povinnosti zákazníka je Provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Zároveň je v takovém případě zákazník povinen zaplatit Provozovateli ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Tím není dotčen nárok Provozovateli na náhradu škody vůči zákazníkovi.
Zákazník souhlasí s tím, že při nákupu služby Provozovatele jasně rozumí a souhlasí s tím, co kupuje, a nebude podávat podvodný spor prostřednictvím společnosti, která je zpracovatelem plateb na webových stránkách Provozovatele.
Zákazník souhlasí s výhradní odpovědností pravidelně zkontrolovat, zda se tyto Podmínky nezměnily.
Zákazník v rámci poskytované služby Provozovatelem prohlašuje, že nebude odkazovat na informace (obrázky, videa, či další materiály), které by zahrnovaly nahotu, rasismus, násilí nebo jakýkoli jiný materiál, který není přijat nebo vhodný pro komunitu dané sociální sítě.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zákazník je povinen zaplatit Provozovateli cenu za objednané služby.

Cena služeb v CZK nebo EURech, je splatná současně s podáním objednávky, není-li výslovně uvedeno jinak.

Závazek zákazníka uhradit cenu služby je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Provozovatele.

Cenu služeb může zákazník uhradit prostřednictvím platební brány (kam je automaticky přesměrován po vytvoření objednávky), případně bezhotovostním bankovním převodem dle pokynů, které mu budou sděleny emailem ze strany Provozovatele, a lze je získat i na vyžádání na e-mailové adrese: postmaster@igfollowers.cz

Při platbě ceny za služby, u nichž dochází k automatickému prodloužení smlouvy, prostřednictvím platební brány, zákazník výslovně souhlasí se založením opakované platby za služby ve prospěch Provozovatele po dobu trvání smlouvy.

Opakovanou platbou se rozumí automatické strhávání plateb z platební karty zákazníka zadané do platební brány. Zákazník bere na vědomí, že za účelem provádění opakovaných plateb budou jeho platební údaje uloženy na straně platební brány. Provozovatel zachází s platebními údaji zákazníka v souladu s mezinárodním bezpečnostním standardem PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

Opakované platby jsou prováděny ve výši a frekvenci dle uzavřené smlouvy o poskytování služeb. Zákazník bere na vědomí, že některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Před odesláním platby bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

PRÁVA ZÁKAZNÍKA/SPOTŘEBITELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Případné reklamace může zákazník uplatnit prostřednictvím e-mailu: postmaster@igfollowers.cz

Reklamaci je Provozovatel povinen vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího přijetí. Provozovatel následně vyrozumí zákazníka o způsobu vyřízení reklamace.

Zákazník bere na vědomí, že nesprávnost poskytnutých informací, resp. nižší míra úspěšnosti než zákazník očekával, nelze s ohledem na charakter činnosti Provozovatele, která je pouze informativní, reklamovat a na takové reklamace nebude brán zřetel.

Provozovatel neposkytuje žádnou garanci za správnost poskytovaných informací.

MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) ObčZ Miroslav Ocelík sděluje, že mimosoudní vyřizování stížností je prováděno skrze kontaktní údaje Provozovatele, zejména skrze adresu elektronické pošty: postmaster@igfollowers.cz

Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle Provozovatel na emailovou adresu zákazníka. Možnosti obrátit se na dohledové orgány upravují příslušné právní předpisy.

V případě, že dojde mezi Provozovatelem a zákazníkem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Zákazník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto VOP jsou neoddělitelnou součástí každé smlouvy, která je skrze web uzavřena.

Veškeré změny těchto VOP jsou elektronicky zaznamenávány u Provozovatele a v případě žádosti je Provozovatel zákazníkovi zpřístupní. Provozovatel může znění VOP měnit či doplňovat.
Práva a povinnosti stran smlouvy se vždy řídí tím zněním VOP, za jejichž účinnosti vznikly, tedy k okamžiku uzavření smlouvy. V případě změny obchodních podmínek uvede Provozovatel datum změny nových obchodních podmínek a zákazníkovi zpřístupní odkaz na předchozí platné obchodní podmínky pro případ, kdy by zákazník prováděl objednávku v době změny starých obchodních podmínek za nové.

Zákazník je vázán zněním obchodních podmínek platných a účinných v době uzavření smlouvy.

Pokud jakýkoli soud nebo příslušný orgán rozhodne, že kterýkoli z nich je nezákonný, zbývající odstavce zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Každý z odstavců těchto podmínek funguje samostatně.

Pokud by vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahoval mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se tento právní vztah vždy řídí právními předpisy České republiky a přímo závaznými předpisy Evropské unie.

Tyto VOP byly vyhotoveny dne 1. listopadu 2021 a jsou účinné od 1. července 2020 do doby jejich případné změny ze strany Provozovatele.

Feature Icon

+50.000 spokojených zákazníků

Velmi rychlé dodání, velká spokojenost!

Petr Influencer

Skvělé služby, které jsem pro svůj účet dávno potřebovala.

Jana Blogger

Lepší než u konkurence, opravdu reální uživatelé!

Aleksy Youtuber

Ono to skutečně funguje, jak prosté!

Peter Influencer

Už brzy bude ze mě celebrita, 100k followers můj splněný sen!

Aneta Youtuber

Miluju tuhle službu! Díky!!!!

Jim Marketing specialist

Úžasné jak během 24h přibývají sledující.

Suzanne Blogger

Koupil jsem 200 followers a 100 likes a během několika minut bylo hotovo! Super a díky!

Erik Marketing specialist

Skvělá a kvalitní práce za 5 hvězdiček.

Alicja Youtuber